اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درباره اعلام ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص به همراه برنامه زمان و مكان مراحل مصاحبه ، معاينه وگزينش اين رشته‌ها و همچنين معرفي‌شدگان رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) از گروه آزمايشي هنر و نحوه واريز هزينه‌ براي شركت در آزمون عملي اين رشته‌ها درآزمون ‌سراسري ‌سال ۱۳۹۴

بازگشت به نوشته‌ها

اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درباره اعلام ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص به همراه برنامه زمان و مكان مراحل مصاحبه ، معاينه وگزينش اين رشته‌ها و همچنين معرفي‌شدگان رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) از گروه آزمايشي هنر و نحوه واريز هزينه‌ براي شركت در آزمون عملي اين رشته‌ها درآزمون ‌سراسري ‌سال ۱۳۹۴

اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درباره اعلام ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص به همراه برنامه زمان و مكان مراحل مصاحبه ، معاينه وگزينش اين رشته‌ها و همچنين معرفي‌شدگان رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) از گروه آزمايشي هنر و نحوه واريز هزينه‌ براي شركت در آزمون عملي اين رشته‌ها درآزمون ‌سراسري ‌سال 1394Reviewed by دینی صد on Jul 26Rating:
بدينوسيله توجه آن‌ دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شامل: دانشگاههاي شهيد مطهري- مذاهب اسلامي در مراكز آموزشي (تهران، بندرعباس، سنندج و زاهدان) – صنعتي مالك ‌اشتر- علوم پزشكي بقيه‌ا…(عج) و امام صادق(ع) و همچنين رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) از گروه آزمايشي هنر قرارگرفته‌اند‌، به مفاد اين اطلاعيه معطوف مي‌دارد:
الف) نكاتي كه بايستي مورد توجه داوطلبان قرار گيرد:
۱-داوطلباني‌ كه علاقمندي ‌خود را به رشته يا‌ رشته‌هاي ‌داراي شرايط خاص اعلام كرده‌اند و ‌فهرست ‌اسامي ‌آنان جزء‌ معرفي‌‌شدگان‌ رشته ‌يا‌ رشته‌هاي ‌مذكور نمي‌باشد، مردود علمي در مرحله معرفي چندبرابرظرفيت بوده ومجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ يا‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌مربوط نخواهند ‌بود.
۲- انتخاب‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي به صورت اينترنتي در سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org انجام مي‌پذيرد، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص توصيه مي‌گردد كه در موعد مقرر (از تاريخ ۹۴/۵/۵ لغايت ۹۴/۵/۱۰) با رعايت ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي خود به صورت اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند. ضمناً لازم به تاكيد است انتخاب رشته منحصراً به صورت اينترنتي بوده و به درخواست هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.
۳- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي درموسسات آموزش عالي فوق‌الذكر نمي‌باشد و كليه‌ معرفي‌‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه، معاينه و آزمون علمي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمايند. بديهي‌‌است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي باشد و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
ب) روش گزينش رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص (به جز رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق«ع»)
۱- گزينش چندبرابر ظرفيت معرفي‌شدگان با توجه به شرايط و ضوابط آزمون سراسري سال۱۳۹۴، در هر گروه آزمايشي از بين متقاضياني كه با اطلاع از شرايط و ضوابط اختصاصي هر رشته با علامتگذاري مورد يا موارد به صورت اينترنتي در سايت سازمان از تاريخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ تا ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ علاقه‌مندي خود را به رشته يا رشته‌هاي مذكور مشخص و حد ‌نصاب نمره علمي لازم را احراز نموده‌اند، براساس نمره كل حاصل از آزمون عمومي، اختصاصي و ساير ضوابط مربوط، در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي موسسات فوق‌الذكر، انجام و فهرست اسامي معرفي‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفيت مورد نياز هر مؤسسه استخراج شده است.
۲- معرفي‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زماني مندرج در اين اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف مصاحبه و معاينه و يا ساير مراحل گزينش رشته‏ هاي مربوط، در تاريخهاي تعيين شده با به همراه داشتن مدارك مورد نياز به محل ذيربط مراجعه نمايند.
۳- كليه معرفي‌شدگاني كه فهرست اسامي آنان براي مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش هريك از رشته‌هاي فوق در سايت سازمان اعلام گرديده لازم است به هنگام انتخاب رشته كدرشته ‌محلهاي اين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (رشته‌اي كه در آن معرفي شده‌اند) را در يكي از اولويت‌هاي ۱ تا ۱۵۰ در هر اولويتي كه علاقه دارند درج نمايند.
۴- درگزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني از سوي اين سازمان پذيرش خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش به شرح اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شده باشند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش ذيربط تائيد شده باشد و كدرشته محل و يا كدرشته‌محلها مربوط را در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري درج و همچنين حدنصاب نمره علمي نهايي را در مقايسه با ساير متقاضيان براي هر رشته را كسب نمايند. فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي اين قبيل رشته‌ها به همراه اعلام نتايج رشته‌هاي متمركز در شهريورماه اعلام خواهد شد.
ج) برنامه زمان و مكان مراجعه و مدارك‌ لازم براي معرفي ‌‌شدگان رشته‌هاي‌‌‌ تحصيلي ‌داراي‌‌ شرايط‌‌ خاص:
۱- معرفي ‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده‌، لازم ‌است‌ از تاريخ سه‌شنبه ۹۴/۵/۱۳ با مراجعه به سيستم جامع دانشگاهي گلستان دانشگاه شهيد مطهري به آدرسwww.golestan.motahari.ac.ir  و تكميل اطلاعات لازم و مطالعه اطلاعيه مربوط نسبت به ثبت‌نام و تعيين زمان مصاحبه و مكان و مدارك لازم اقدام نمايند.
مكانهاي مراجعه و ساير مراحل گزينش به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
الف‌- خواهران- مشهد ـ بلوار هفده شهريور ـ هفده شهريور جنوبي۲- جنب پمپ بنزين دانشگاه شهيدمطهري. تلفن: ۳۳۴۱۹۴۴۴-۳۳۴۱۸۲۵۶ (كد ۰۵۱)
ب‌- برادران- مشهد ـ خيابان دكتر بهشتي- بهشتي ۳۶ پلاك ۱۰۷-دانشگاه شهيدمطهري تلفن: ۳۸۴۷۶۰۲۱-۳۸۴۷۶۰۲۰ (كد ۰۵۱)
ج- خواهران- ‌يزد – بلوار آزادگان – به طرف ‌فرودگاه – دانشگاه ‌شهيد مطهري . تلفن: ۳۷۲۲۲۸۵۵ – ۳۷۲۲۵۴۰۰ –  ۳۷۲۱۴۶۸۸(كد ۰۳۵)
د- برادران- زاهدان- خيابان دانشگاه- دانشگاه ۱۱- دانشگاه شهيد مطهري. تلفن:۳۲۴۳۳۲۲۳- ۳۲۴۱۶۶۱۸-۳۲۴۲۶۹۷۳ (كد ۰۵۴)
ه- برادران- تهران- ميدان بهارستان- مدرسه عالي شهيدمطهري.  تلفن: ۳۳۱۳۸۴۸۹ – ۳۳۵۶۸۷۸۷ (كد ۰۲۱)
و- خواهران-‏ تهران- ميدان بهارستان- خيابان شهيد مصطفي خميني نرسيده به چهارراه سرچشمه-كوچه صيرفي پور- دانشگاه شهيدمطهري. تلفن:۳۳۹۶۳۳۰۰- ۳۳۹۱۶۱۲۴ – ۳۳۱۱۲۹۲۶ (كد ۰۲۱)
۲-معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي درمراكزآموزشي (تهران-بندرعباس -سنندج-زاهدان):
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون شفاهي با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: ۱-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و دو سري روگرفت از تمام صفحات. ۲- اصل كارت ملي و رو گرفت آن ۳- دو قطعه عكس ۴×۳جديد پشت‌نويسي شده. ۴- اصل مدرك و يا گواهي تاييد‌ شده پايان دوره پيش‌دانشگاهي و گواهي دوره سه ‌ساله‌ ديپلم و‌ همچنين ريزنمرات ‌دوره سه ساله و پيش‌دانشگاهي و يا ديپلم (نظام ‌قديم) و كارنامه ‌تحصيلي چهارساله ‌دوره‌ دبيرستان. ۵-اصل گواهي تائيد ‌شده مبني‌بر اعلام معدل‌كل (نظام قديم و نظام جديد). ۶- اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت يا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه (براي برادران). ۷- داوطلبان ايثارگر و آزاده در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد جانبازان، بنيادشهيد، نيروي مقاومت بسيج و يا ستاد امور آزادگان به همراه داشته باشند. زمان و شيوه برگزاري آزمون شفاهي: ۱- زمان برگزاري آزمون طبق جدول شماره ۱ خواهد بود. ۲- آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي، قرائت و ترجمه قرآن كريم، احكام و اطلاعات عمومي خواهد بود.۳-داوطلبان گرامي مي‌بايست پرسشنامه فردي دوره مذكور را از سايت دانشگاه پرينت گرفته و بعداز تكميل، آن را در روز مصاحبه ارائه نمايند.۴- عدم شركت در آزمون شفاهي به منزله انصراف از ادامه مراحل پذيرش تلقي شده و هيچگونه حقي براي داوطلب باقي نمي‌ماند.
جدول شماره ۱- برنامه زماني شركت در آزمون شفاهي دانشگاه مذاهب اسلامي
مراكز آموزشي
جنس
زمان
مكان انجام آزمون شفاهي
سنندج
خواهران
يكشنبه ۹۴/۵/۲۵ ساعت ۱۵-۸
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي ۲۲ گلان
سنندج
برادران
دوشنبه ۹۴/۵/۲۶ ساعت ۱۵-۸
سنندج –بلوار آزادگان-روبروي استاديوم ورزشي ۲۲ گلان
زاهدان
خواهران
يكشنبه ۹۴/۵/۲۵ ساعت ۱۵-۸
زاهدان- بلوار پرستار-دانشگاه مذاهب اسلامي
زاهدان
برادران
دوشنبه ۹۴/۵/۲۶ ساعت ۱۵-۸
زاهدان- بلوار پرستار-دانشگاه مذاهب اسلامي
تهران
خواهران
يكشنبه و دوشنبه  ۲۵ و ۹۴/۵/۲۶ ساعت ۱۵-۸
تهران–خيابان انقلاب-بين چهارراه وليعصر و پل كالج-كوچه شهيد سعيد پلاك۵۱
تهران
برادران
يكشنبه و دوشنبه ۲۵ و ۲۶/۵/۹۴ ساعت ۱۵-۸
تهران–خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي خيابان روانمهر-پلاك۳
بندرعباس
خواهران
يكشنبه ۹۴/۵/۲۵ ساعت ۱۵-۸
بندرعباس-بلوارامام خميني(ره)- بين ميدان شهدا و سه راه دلگشا كوچه شهيد رمضان حمزه
بندرعباس
برادران
دوشنبه ۹۴/۵/۲۶ ساعت ۱۵-۸
بندرعباس-بلوارامام خميني(ره)- بين ميدان شهدا و سه راه دلگشا كوچه شهيد رمضان حمزه
۳- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي ‌دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر اعلام گرديده، لازم است ‌براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك ذيل الزاماً رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روزهاي ‌تعيين ‌شده‌ در جدول شماره ۲ به ‌آدرس‌اصفهان- شاهين‌شهر – انتهاي خيابان ‌فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر اداره كل آموزش مراجعه نمايند.
۱- اصل شناسنامه عكسدار به ‌همراه يك سري روگرفت كامل از تمام صفحات آن ۲-اصل كارت ملي به ‌همراه دو سري روگرفت از آن (پشت و رو). ۳ –  چهار قطعه عكس ۴×۳ (گرفته شده در سال جاري با پشت‌نويسي مشخصات). ۴- اصل و روگرفت مدرك وضعيت نظام وظيفه (دارابودن دفترچه آماده به خدمت داراي اعتبار- معافي – كارت پايان خدمت)، ۵- اصل و روگرفت كارنامه ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي. ۶- در صورتيكه داوطلب شاغل در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشد لازم است گواهي اشتغال به كار همراه داشته باشد. ۷- به همرا داشتن لوازم التحرير مورد نياز (خودكار آبي و…) جهت تكميل فرمها ۸- همرا داشتن شماره ملي بستگان درجه اول (پدر، مادر، خواهر و برادر و…) الزامي است.
تذكر مهم: داوطلبانيكه طبق جدول زمانبندي اعلام شده به هر دليلي در تاريخهاي مقرر به دانشگاه مراجعه ننمايند به عنوان منصرف تلقي و به هيچ عنوان از آنان گزينش بعمل نخواهد آمد. ضمناً داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر براي پاسخگوئي به سوالات پذيرشي مي‌توانند با شماره تلفنهاي ۴۵۹۱۲۳۵۱ و ۴۵۹۱۲۴۲۸(كد ۰۳۱) و براي پاسخگوئي سوالات گزينشي با تلفن تماس ۴۵۹۱۲۳۴۷ (كد ۰۳۱) تماس حاصل نمايند.
جدول شماره ۲- برنامه زماني شركت در مصاحبه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روز
تاريخ
حرف اول نام ‏خانوادگي
يكشنبه
۹۴/۵/۱۱
الف تا د
دوشنبه
۹۴/۵/۱۲
ذ تا ف
سه شنبه
۹۴/۵/۱۳
ق تا ي
۴- معرفي ‌شدگان رشته‌‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌ا…«عج»:
   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…«عج» در گروه آزمايشي علوم تجربي اعلام گرديده، لازم است بر اساس جدول شماره ۳ و  با در دست داشتن مدارك مورد نياز شامل : اصل و سه سري كامل روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي(پشت و رو)- روگرفت از كارت ملي پدر و مادر( سه سري كامل پشت و رو)- اصل و سه سري روگرفت از مدرك تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي-ريز نمرات ديپلم و پيش دانشگاهي(يك سري كامل)- عكس ‌۴×۳ تمام‌‌ رخ ۱۲ قطعه پشت نويسي شده(جديد)- گواهي سابقه فعاليت در بسيج داوطلب يا گواهي ايثارگري و جبهه پدر و فعاليت فرهنگي در روزهاي ‌تعيين‌ شده براساس جدول شماره ۳ رأس‌ ساعت ۸:۰۰ صبح‌ به آدرس تهران- ميدان ونك- خ ملاصدرا- خ شيخ بهايي جنوبي – كوچه شهيد نصرتي –دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…(عج)- سالن همايش مسجد جامع بقيه‌ا.. (عج) مراجعه ‌نمايند. داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس سايت دانشگاه به نشاني WWW.BMSU.AC.IR مراجعه و يا با شماره تماس ۸۲۴۸۳۱۴۳ و ۸۲۴۸۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمايند.
معرفي ‌شدگان رشته‌‌ داروسازي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌ا…«عج»
مدارك و وسايل مورد نياز شامل: اصل و سه سري كامل روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عكسدار داوطلب و كارت ملي(پشت و رو)- يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- اصل مدرك پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه يا ريز نمرات پايان دوره متوسطه-يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل  در دوره پيش دانشگاهي- اصل و روگرفت مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل  در دوره پيش دانشگاهي يا دارابودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي يا گواهي اشتغال به خدمت مقدس سربازي يا كارت پايان خدمت) – معرفي نامه اعزام به مدارس جهت شاغلين در ارتش -عكس ‌۴×۳ تمام‌‌ رخ ۱۲ قطعه (در سال جاري گرفته شده باشد)- داوطلبان شرايط دار (فرزند نظامي، شهيد، جانباز، آزاده) بايد اصل مدرك خود را به همراه بياورند- مشخصات بستگان درجه اول (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ )-ارائه اصل گذرنامه در صورت دارا بودن- روگرفت برگ انتخاب رشته كامل شده-لباس و كفش ورزشي مناسب.
داوطلبان لازم است بر اساس جدول شماره ۳ و با در دست داشتن مدارك فوق رأس‌ ساعت ۶:۳۰  صبح‌ به آدرس: تهران- ميدان حر- خ امام خميني(ره)-  نرسيده به چهارراه كمالي مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مراجعه ‌نمايند. شماره تماس ۶۶۹۷۳۱۴۶-۰۲۱
تذكرات:۱- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك بالا را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. ۲-مراحل گزينش ۲ الي ۳ روز به طول مي انجامد و به علت محدوديت ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي‌باشد. داوطلبان توجه داشته باشند حتماً كد رشته مورد نظر را در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند. از آوردن وسايل غيرضروري خودداري گردد. تبصره: با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان بورسيه بايد مجرد باشند (داوطلبان متاهل حق ثبت نام ندارند).
جدول‌ شماره ۳- برنامه‌ زماني شركت در مراحل مختلف گزينش ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي بقيه ا…(عج)
رشته تحصيلي
روز و تاريخ مراجعه
داروسازي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران
شنبه
۹۴/۵/۲۴
پزشكي -داروسازي
شنبه
۹۴/۵/۱۰
اتاق عمل- هوشبري-پرستاري- علوم‌آزمايشگاهي
يكشنبه
۹۴/۵/۱۱
مديريت خدمات بهداشتي درماني- مهندسي بهداشت محيط- بهداشت حرفه‌اي- علوم تغذيه
دوشنبه
۹۴/۵/۱۲
۵- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) :
زمان و مكان مراجعه برادران و خواهران  جهت آزمون شفاهي از طريق پيامك و تماس تلفني از سوي دانشگاه اعلام خواهد گرديد.
ضمناً آدرس پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه مذكور http://www.isu.ac.ir مي‌باشد.
د‍‌) معرفي‌شدگان رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) از گروه آزمايشي هنر:
معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي فوق لازم است به‌ نكات زير توجه داشته باشند:
۱- براساس‌ ضوابط اسامي معرفي‌شدگان‌ چندبرابر ظرفيت هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي فوق با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ آزمون سراسري و از بين‌ كليه داوطلبان گروه آزمايشي هنر كه‌ در زمان ثبت‌نام آزمون سراسري، متقاضي بند ۴۵ تقاضانامه ثبت‌نامي بوده و يا با توجه به اطلاعيه مربوط درخصوص اعلام علاقمندي مجدد (هنگام پرينت كارت در خردادماه) بوده اند، استخراج‌ و اسامي‌ آنان‌ در هر رشته‌ اعلام گرديده‌ است.
۲- داوطلباني كه در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت هريك از رشته هاي مذكور قرار گرفته‌اند، با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال ۱۳۹۴ بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست براي شركت در آزمون عملي هريك از مجموعه رشته‌هاي مربوط با توجه به رشته معرفي شده، نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ (دويست هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي و تخصصي در هر يك از رشته‌هاي فوق به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ ۹۴/۵/۴ لغايت ۹۴/۵/۸ (همزمان با اعلام اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت در اين اطلاعيه ) با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. داوطلبان در صورت تمايل براي شركت در آزمون عملي و تخصصي دو مجموعه از مجموعه‌هاي فوق، مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ (چهارصدهزار) ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم پرداخت هزينه آزمون عملي، به منزله انصراف آنان‌ از شركت درآزمون عملي رشته و يا رشته‌هاي مربوط و نهايتاً عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد شد.
۳- داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان معرفي‌شده يكي از مجموعه‌هاي نمايش و يا موسيقي و يا هر دو مجموعه اعلام شده است از ۴ گرايش موجود در هر مجموعه مي‌توانند در زمان واريز هزينه آزمون عملي حداكثر نسبت به انتخاب ۲ گرايش از هر مجموعه اقدام و هزينه آزمون عملي آنها را واريز نمايند تا اقدام لازم براي آزمون عملي آنها بعمل آيد. داوطلباني كه براي چهار گرايش از هر دو مجموعه اعلام علاقمندي مي‌نمايند مي‌بايست مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ (هشتصد هزار) ريال بصورت اينترنتي پرداخت نمايند.
۴- محل و زمان برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي) بر اساس جدول شماره ۴  و منحصراً در شهر تهران مي‌باشد. پرينت كارت ورود به جلسه هريك از اين رشته‌ها از روز دوشنبه مورخ ۹۴/۵/۱۹ از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود و حضوركليه داوطلبان در آزمونهاي عملي و تخصصي راس ساعت ۸:۰۰ صبح به همراه اصل شناسنامه و يا كارت ملي الزامي است. عدم حضور در آزمون عملي به منزله انصراف تلقي خواهد شد.
جدول‌ شماره ۴- برنامه‌ زمان و مكان شركت در آزمون عملي وتخصصي رشته‌هاي مجسمه سازي، عكاسي، مجموعه نمايش (شامل رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري-كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه)، مجموعه موسيقي (شامل رشته‌هاي نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي)
مجموعه رشته
زمان آزمون (به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي)
محل برگزاري
ادبيات نمايشي، بازيگري كارگرداني، نمايش عروسكي و طراحي صحنه
الف تا ث روز شنبه مورخ ۲۴/۵/۹۴
ج تا د يكشنبه مورخ ۲۵/۵/۹۴
ذ تا ش دوشنبه مورخ ۲۶/۵/۹۴
ص تا غ سه‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۴
ف تا ل روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۹۴
م تا آخر روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۵/۹۴
پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران-خيابان انقلاب-درب اصلي دانشگاه
عكاسي
الف تا ج روز شنبه مورخ ۲۴/۵/۹۴
چ تا ر يكشنبه مورخ ۲۵/۵/۹۴
ز تا ط دوشنبه مورخ ۲۶/۵/۹۴
ظ تا گ سه‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۴
ل تا آخر روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۹۴
مجسمه سازي
الف تا ج روز شنبه مورخ ۲۴/۵/۹۴
چ تا ر يكشنبه مورخ ۲۵/۵/۹۴
ز تا ط دوشنبه مورخ ۲۶/۵/۹۴
ظ تا گ سه‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۴
ل تا آخر روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۹۴
موسيقي ايراني
برادران: چهارشنبه ۲۱/۵/۹۴
خواهران: پنجشنبه۲۲/۵/۹۴
مدرسه هنر و ادبيات صداوسيما-خيابان مطهري-خيابان كوه نور-كوچه هفتم-پلاك۱۶
موسيقي جهاني
برادران: جمعه ۲۳/۵/۹۴
خواهران: شنبه۲۴/۵/۹۴
موسيقي نظامي
جمعه ۲۳/۵/۹۴
آهنگسازي
يكشنبه ۲۵/۵/۹۴ خواهران و برادران ( شروع آزمون تشريحي آهنگسازي راس ساعت ۸ صبح)
نكات مهم براي رشته‌هاي مندرج در جدول شماره۴:
داوطلبان مجموعه نمايش لازم است رزومه كامل مكتوب و نمونه كارهاي پيشين را در جلسه آزمون همراه داشته باشند. داوطلبان رشته مجسمه‌سازي ضروري است تخته شاسي بزرگ، كاغذ مناسب طراحي، مداد، پاك كن و تراش به همراه داشته باشند. در رشته موسيقي ايراني تسلط كامل به يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايران (به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي ايراني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي و در رشته موسيقي جهاني تسلط لازم به يكي از سازهاي موجود در اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي جهاني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي و همچنين رشته موسيقي نظامي تسلط كامل به يكي از سازهاي بادي-چوبي يا بادي-برنجي، اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي داشته باشند. ضمناً در رشته آهنگسازي مفاد آزمون در ۲ بخش، بخش اول: هارموني به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره گذاري شده-سازشناسي ايراني و جهاني به صورت كتبي ۱۵ سوال (۵ سوال سازشناسي ايراني و ۱۰ سوال ساز شناسي جهاني)، بخش دوم: مباني نظري موسيقي شامل سرايش و تربيت شنوايي و پيانو مي باشد.
۵- انتخاب دانشگاه محل تحصيل مجموعه رشته‌هاي تحصيلي هنري مذكور، (مجموعه نمایش، مجموعه موسیقی، مجموعه مجسمه سازی )در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري و به ‌صورت اينترنتي بوده و داوطلبان مي‌بايست با مطالعه دفترچه راهنماي شماره ۲ انتخاب رشته‌ آزمون سراسري (كه از طريق سايت سازمان قابل دريافت مي‌باشد) از تاريخ (۹۴/۵/۵ لغايت ۹۴/۵/۱۰) با مراجعه به سايت اين سازمان نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته آزمون سراسري خود و انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی هر يك از مجموعه رشته‌هاي هنري مربوط از اولويت ۱ تا ۱۵۰ و در هر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.ضمناً داوطلبانی که درردیف معرفی شدگان این رشته قرار نگرفته اندمجاز به انتخاب این قبیل رشته ها نمی باشند.
۶- پذيرش در موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور در مجموعه رشته هاي فوق‌الذكر بصورت متمركز و صرفاً با سوابق تحصيلي انجام مي‌گردد. به عبارتي متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي فوق در موسسات غيرانتفاعي و مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور نياز به پرداخت هزينه و شركت در آزمون عملي ندارند.
تذكر مهم: چنانچه هر يك از معرفي‌شدگان در مراحل آزمون عملي و تخصصي شركت نمايند اما اقدام به انتخاب دانشگاه محل تحصيل در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري ننمايند، به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد.
۷-  زمان اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي مجموعه رشته‌هاي فوق، در دهه دوم شهريور ماه و همزمان با اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال۱۳۹۴ از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان خواهد بود.
ه‍‌) روش پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه شاهد ، رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در مراكز آموزشي ، دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي و دانشكده غيرانتفاعي رفاه :
داوطلبان درصورتيكه مجاز به انتخاب رشته باشند مي‌توانند رشته‌هاي اين دانشگاهها را از اولويت ۱ تا ۱۵۰ درهر اولويتي كه تمايل داشته باشند، انتخاب نمايند. فهرست معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته‌ و در دهه سوم مرداد ماه اعلام خواهد شد، بديهي است داوطلباني كه در رديف معرفي‌شدگان قرار مي‌گيرند لازم است مطابق مفاد اطلاعيه‌اي كه همراه با اسامي منتشر مي‌گردد، اقدام نمايند. لازم به تاكيد است در زمان اعلام اسامي چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در مراكز آموزشي و دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) براي مصاحبه، معاينه و گزينش منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه مي‌شوند كه اولاً در زمان انتخاب رشته مبلغ ۴۰٫۰۰۰ (چهل هزار) ريال بصورت الكترونيكي و از طريق كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، بابت علاقمندي به اين رشته‌ها را پرداخت نموده و ثانياً نسبت به انتخاب رشته‌هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان مطرح و يا با شماره‌ تلفنهاي‌ (۹- ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱) در ساعت اداري، تماس حاصل نمايند. از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

 

مطلب پیشنهادی  بودجه بندی دروس عمومی کنکور همه رشته ها تا سال 1394

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها