کارنامه های کنکور

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

آشنایی بارشته ی مهندسی برق(کارشناسی):

“برق” نیروی محرکه ی عصرجدیدکه از آن می توان به عنوان اکسیژن حیات بشری نام برد.
این تصور اشتباه در افکار عامیانه ی برخی مردم وجودداردکه مهندسی برق به رشته ای گفته می شودکه کارفردسیم کشی ساختمان ومنازل است.البته این دیدگاه با مدرنیزه شدن جامعه کم تر به چشم می خورد.اما هنوز هم کسانی هستندکه مهندس برق را با برق کار اشتباه می گیرند‌.
مهندسی برق در مقطع کارشناسی به مدت۴سال(۸ترم) آموزش داده می شود:

?رشته ی برق در مقطع کارشناسی چهارگرایش دارد:
۱-گرایش قدرت
مهندسان برق قدرت سیستم های انتقال وتوزیع برق را طراحی می کنندمانندترانسفورمرها،ژنراتورهای الکتریکی وموتورهای الکتریکی و…
این گرایش قدیمی ترین گرایش در رشته ی مهندسی برق می باشدکه خود نیزبه چندین کرایش تقسیم می شود.
گرایش ماشین های الکتریکی شامل ژنراتورها،ترانسفورمرهاوموتورهای الکتریکی می باشداز نظرصنعتی وپژوهی
از شاخه های مهم برق قدرت می باشد.

۲-گرایش الکترونیک
الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون درخلا،درموادرساناویانیمه رساناواثرات وکاربردهای آن می پردازد.با توجه به این تعریف زمینه ی فعالیت مهندسی الکترونیک را می توان دوشاخه ی اصلی
“ساخت قطعات وکاربردمداری قطعه” و ” طراحی مدارهای الکتریکی” درنظرگرفت.

۳-گرایش مخابرات
هدف از مخابرات ارسال وانتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه ی دیگراست که این اطلاعات می تواندبه صورت تصویر یا داده های کامپیوتری باشد.ازآثار گسترش مهندسی مخابرات می توان به رادیووتلویزیون،لینترنت وماهواره های ارتباطی ویا تحقیقاتی (مخابرات فضایی)اشاره کرد.
باتوجه به گستردگی گرایش سیستم امروزه در برخی از دانشگاه ها ماننددانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه تهران ودانشگاه صنعتی اصفهان گرایش های رمز وشبکه از گرایش سیستم در مقطع کارشناسی ارشدجداشده است.

۴-گرایش کنترل
هدف این علم کنترل متغیرهای اساسی سیستم برمبنای ملاک های مطلبوب می باشداین ملاک هامی تواندسرعت یک موشک،دمای اتاق؛زاویه ی چرخش بازوی رباط و..‌. باشد.کنترل درپیشرفت علوم دیگرنقش ارزنده ای را ایفا می کند.به طدر کلی می توان گفت مهندسی کنترل حلقه ی اتصال میان مهندسی برق ورشته های دیگر می باشد.امروزه مهندسی کنترل به صورت بخش اصلی ومهمی از فرایندهای صنعتی وتولیدی درآمده است‌.

دانشجویان درابتدا بدون تعیین هرگرایش پس از گذراندن درس های پایه واصلی پس از گذراندن ۳تا۵ ترم باتوجه به معدل درس های گذرانده شده وظرفیت وتوان علمی هردانشگاه به انتخاب گرایش می پردازند.
توجه!!!
_دانشگاه صنعتی شریف گرایش”سیستم های دیجیتال” رابه۴گرایش فوق اضافه کرده است.ودراین دانشگاه مهندسی برق درمقطع کارشناسی در۵ گرایش تدریس می شود‌.
_دانشکاه صنعت آب وبرق گرایش”شبکه های انتقال وتوزیع”رااضافه نموده ودر این دانشگاه تدرس می شود.
?گرایش مهندسی برق در مقاطع بالاتر:
۱-مهندسی برق-الکترونیک
۲-مهندسی برق-مخابرات
۳-مهندسی برق- کنترل
۴-مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
۵-مهندسی مکاترونیک
۶-مهندسی هسته ای
۷-مهندسی کامپیوتر

?گرایش های مهندسی برق از لحاظ بازارکاربه ترتیب زیر می باشد:
۱-گرایش قدرت
۲-گرایش مخابرات
۳-گرایش کنترل
۴-گرایش الکترونیک

?از دانشگاه های برتر این رشته:
دانشگاه تهران-دانشگاه صنعتی شریف ودانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.
مهندس *تیمور لکستانی*از شاگردان دانشمند برجسته پرفسورمحمودحسابی است که لقب پدر برق ایران را گرفته است.

?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد…?????

کارنامه 3 243x300 - کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره هایی که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اند.روزانه می باشدوهمانطورکه قبلا گفته شد گزینش در دوره های روزانه می توانداستانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشد
_شهر محل سکونت داوطلب منطقه۲نجف آبادمی باشد.
-شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳میاندوآب می باشد.

?تاثیر۲۵درصدی معدل در۳کارنامه فوقرروشن است:
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۷۷
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۷۷
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۹/۱۶

?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:
منطقه۱:۸۹%
منطقه۲: ۷۵%
منطقه۳: ۸۲%
?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۶۲%
منطقه۲: ۳۷%
منطقه۳:۷۰%

_در کارنامه ی منطقه۱ امتیاز ویژه ی دروس عمومی علاوه بردرصدبالای درس عربی با انحراف معیار بالاودرس دینی با ضریب۳ درصد۱۰۰درس زبان می باشد.که تاثیراین دروس ارزشمند را درتراز دروس عمومی نمیتوان نادیده گرفت.
در دروس اختصاصی داوطلب در درس شیمی نسبتا ضعیف عمل کرده ومیانگین درصددروس اختصاصی را کاهش داده است‌.اگرچه میانگین درصدکسب شده در این درس دررشته ی ریاضی ‌پایین است اما کسب درصدبالا در این درس میتوانست امتیاز ویژه ای به داوطلب دهدوتراز ورتبه ی داوطلب را تا حدزیادی کاهش داده وحتی به دورقمی برساند.این داوطلب شانس قبولی در تمامی گزینش هارا در دانشگاهای مطرح این رشته دارد.

_در کارنامه ی منطقه۲درصددرس تخصصی اصلی یعنی ریاضی باضریب۴میانگین درصددروس اختصاصی راتاحدچشمگیری کاهش داده است واختلاف میانگین دروس عمومی وتخصصی بسیارچشمگیرشده است.که تاثیراین درس در ترازامکان انتخاب رشته ی آزادانه تر را از داوطلب گرفته است ودانشگاهی که داطلب پذیرفته شده است از دانشگاه های برتراین رشته می باشدووموردی که شانس قبولی این داوطلب را افزایش داده است نوع گزینش بومی است‌.می توان احتمال دادامکان تحصیل در دانشگاه های برترکه گزینش کشوری دارد می توانست برای این داوطلب پایین باشد.

_در کارنامه ی منطقه۳رتبه ی تک رقمی داوطلب در منطقه جلب نظرمی کندودرصد۱۰۰درس عربی با انحراف معیار بالا امتیاز ویژه ی لازمه را به داوطلب داده است واز همه مهمتر بین میانگین درصددروس عمومی واختصاصی نسبتا تعادل برقرار است وهمین امر موجب افزایش تراز کل داوطلب نیزشده است‌.این داوطلب شانس قبولی در تمامی گزینش هارادر دانشگاه های مطرح این رشته‌ دارد.

☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ??
? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳
? ۰۹۱۲۰۵۵۹۱۱۴
? ارتباط با ادمین : @dini100admin
?www.dini100.ir
? dini100channel@

 

ادامه مطلب ...

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

?آشنایی با رشته ی دندانپزشکی(دکترای حرفه ای پیوسته):

در گذشته داندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می دانستنداما امروزه دندانسازی تنهابخشی از دندانپزشکی است.
رشته ی دندانپزشکی درمقطع دکترای عمومی نحوه ی رعایت بهداشت،پیشگیری ودرمان بیماری های دهان ودندان آموزش داده می شود.
این مقطع دارای دودوره ی مجزای۲و۴ساله است ودرس های آن در سه بخش عمومی،پایه واختصاصی برنامه ریزی شده است وشامل درس های نظری وعملی است:

?مرحله ی اول:علوم پایه به مدت۲سال
در این مرحله دانشجویان درس های نظری وعملی پایه وعمومی رادرکلاس وآزمایشگاه می گذرانند.بعداز پایان این دوره آزمون جامع علوم پایه برگزار می شودگذراندن این مرحله برای ورود به مرحله ی دوم یعنی دوره ی کلینیکی یاکارورزی ضروری است.

?مرحله ی دوم:مرحله ی کلینیکی یا کارورزی به مدت۴سال
در این مرحله دانشجویان در س های تخصصی را در کلاس وبخش های کلینیکی فرامی گیرندوبه منظور برخورداری از کارایی آموزشی،درمانی بیشتر این دوره تحصیلی را در بخش های کلینیکی دانشکده وبیمارستان های وابسته به دانشگاه می گذرانند.

توجه!!!در سال چهارم با تاییداستادراهنما موضوعی برای پایان نامه انتخاب وراجع به آن تحقیقاتی انجام می شود.ولی واحد پایان نامه در سال آخر محاسبه می شودکه در آن زمان پایان نامه به هیات داوران منتخب ارائه وازآن دفاع می شود.

?بعداز اتمام دوره ی تحصیل دانشجویان این رشته همانند دانشجویان رشته ی پزشکی ملزم به گذراندن دوسال طرح خدمت در مناطق محروم می باشند.

⚫️پس ازپایان دوره ی دکترای عمومی با شرکت در آزمون دستیاری داوطلبان می تواننددر یکی از رشته های تخصصی زیرمشغول به تحصیل شوند:
اندودنتیکس(درمان ریشه ی دندان پوسیده)،بیماری های دهان وتشخیص(تشخیص کلینیکی وپاراکلینیکی ضایعات حفره ی دهان)، پروتزهای دندانی(بازسازی دستگاه جونده یعنی دندان هاوساختمان های مجاور صورت)ودندانپزشکی ترمیمی (درمان وترمیم ضایعات مینای دندان ولثه ها)

⚫️دلایل لوکس بودن رشته ی دندانپزشکی:نداشتن کشیک های آنچنانی در طول تحصیل،کم بودن حجم مطالب درسی نسبت به رشته ی پزشکی وداروسازی،نداشتن اضطراب های رشته ی پزشکی وپرستاری

⚫️تا چندین سال قبل تعداددانشکده های دندانپزشکی در سراسر کشور به دورقم نمی رسیداما الان نزدیک به پنجاه واحد مختلف ارائه دهنده ی این رشته هستند.حساب فارغ التحصیلانی که از کشورهای دیگر بازمی گردندنیزجداست.همین عامل باعث ایجادجوکاذب برای رشته ی دندانپزشکی ودرنتیجه افزایش حدنصاب نمره ی قبولی توسط سازمان سنجش شده است اما به طور کلی بازار کلی این رشته هم چنان جزء بهترین هابه حساب می آید.

⚫️دانشگاه های برتر این رشته:
دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-دانشگاهای علوم پزشکی شیراز-اصفهان ومشهدمی باشد.

?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد…?????

کارنامه 2 243x300 - کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

در تحلیل کارنامه فوق???خواهیم داشت:
دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشد.وهمانطورهم که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.

_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیراز می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲کرج می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳مشکین شهرمی باشد.
در کارنامه هرسه منطقه مشاهده می کنید که شهرمحل تحصیل داوطلب استان یا ناحیه یا قطب خودشان محسوب می شود‌‌که نوع گزینش بر اساس یکی از این موارد علاوه بر درصدهای کسب شده توسط داوطلب شانش قبولی داوطلب رانیز افزایش داده است.طبیعتا درگزینش های کشوری رقابت سختتر می شود‌.

?علاوه بر۷۵%امتیاز درصدهای کسب شده نمی توان تاثیرمثبت ۲۵درصدی معدل نهایی این سه داوطلب رانادیده گرفت.
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۷۳
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۸
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۹۸

?میانگین درصددروس عمومی کارنامه های:
منطقه۱: ۷۲%
منطقه۲: ۶۹%
منطقه۳: ۷۱%
?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۵۷%
منطقه۲: ۵۳%
منطقه۳: ۴۶%

__با مقایسه میانگین درصدعمومی در این سه کارنامه می بینینم که میانگین درصدهای کسب شده توسط سه داوطلب بسیاربهم نزدیک است.
در کارنامه ۱تعادل بین درصدهای عمومی برقراراست.
درکارنامه۲درصددرس دینی باضریب۳ نسبت به سه درس دیگر عمومی توانسته تاثیرلازمه راداشته باشد‌.
وهمچنین درکارنامه منطقه۳دو درس عربی وزبان باضریب ۲اما نحراف معیاربالابا درصدکسب شده توانسته اند امتیاز ویژه را به داوطلب بدهند.

توجه!!!داوطلب منطقه۲توانسته در درس زمین درصد۲۵را کسب کندکه اگر گزینش رشته بصورت کشوری بود قطعا میتوانست تاثیرگذارباشد.

__در دروس اختصاصی در کارنامه منطقه۳داوطلب دردو درس شیمی باضریب۳ودرس پراهمیت بعداززیست وفیزیک با ضریب۲ نسبتا ضعیف عمل کرده است.اما مواردی که در انتخاب رشته ی این داوطلب تاثیرگذاربوده است.اولویت مردبودن در انتخاب رشته-سهمیه ی منطقه۳-ومیانگین نسبتا بالای درصدکسب شده در دروس عمومی است.داوطلبی با همین درصدها در منطقه۱و۲شانس کمتری برای تحصیل در این رشته یا حتی رشته ی پزشکی راخواهدداشت‌.

☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ??
? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳
? ۰۹۱۲۰۵۵۹۱۱۴
? ارتباط با ادمین : @dini100admin
?www.dini100.ir
? dini100channel@

 

ادامه مطلب ...

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

?آشنایی با رشته ی پزشکی(دکترای حرفه ای پیوسته):

دوره ی دکترای پیوسته در۵مرحله آموزش داده می شود:
?دوره ی اول:دوره ی علوم پایه به مدت ۵ترم(۲/۵سال)
دراین دوره در مجموع ۹۰_۸۵واحد درسی بایدگذرانده شود.بعداز اتمام این دوره آزمون جامع اول،آزمون جامع علوم پایه برگزارمی شودکه برمبنای قطب آموزش پزشکی است وباتوجه به نمره ی کسب شدهه در این آزمون یکی از بیمارستان های مربوط به دانشگاه محل تحصیل انتخاب می شودتا دوره ی بعدی درآن جا ادامه یاید.

?دوره ی دوم:دوره ی فیزیوپاتولوژی به مدت ۲ترم(۱سال)
به جرات میتوان گفت امتحانات این دوره به طورمعمول از همه ی رشته های دانشگاهی زمان بیشتری میبرد.سختترین سالهای پزشکی را میتوان سال سوم وچهارم در نظرگرفت که مربوط به شناختت علائم بیماری ها،داروشناسی ووشناخت تخصصی تر بیماری هاست.این دوره به صورت کورس های ماهانه برگزار می شودودرآخرهرماه امتحان هرکورس برگزارمی شودبعداز گذراندن این دوره وارددوره ی سوم پزشکی خواهیدشد‌.

?دوره ی سوم:دوره ی کارآموزی بالینی(استاجری)به مدت۵_۴ترم(۲/۵سال)
در پایان این دوره آزمون جامع دوم برگزارمی شود(آزمون پره انترنی)ودرصورت کسب نمره ی قبولی دوره ی کارورزی بالینی(اینترنی)آغاز می شود.

?دروه ی چهارم:دوره ی کارورزی بالینی(اینترنی)به مدت ۱۸ماه
این دوره در۳بخش۶ماهه برگزارمی شودوکشیک های پزشکی در این دوره خواهدبودودراین دوره حقوق مختصری به دانشجوتعلق میگیرد.درپایان این دوره دانشجوفارغ التحصیل می شودوشماره ی نظامم پزشکی به اوتعلق می گیرد.

توجه!!!دروه ی سوم وچهارم یعنی دوره ی فیزیوپاتولوژی واستاجری به صورت تکمیلی تر وکلینیکال تر(بالینی تر)آموزش داده می شود.ودرهربخش آزمون برگزارمی شود.در بعضی از دانشگاه ها دانشجویان اینترن مهربا شماره ی دانشجویی دارند.

?دوره ی پنجم:دوره ی کارورزی
پس از اتمام دوره ی تحصیل همه ی دانشجویان ملزم به گذراندن دوسال طرح پزشکی درمناطق محروم هستند.

توجه!!!البته مردان جدا ازاین۲سال طرح پزشکی در مناطق محروم بایددوسال طرح پزشکی خدمت سربازی رانیزبگذرانند.که این دو خدمت جداگانه هستندومستقل ازهم برگزارمی شود.

⚫️باپایان دوره ی تحصیل وگذراندن دوسال طرح مناطق محروم(وخدمت سربازی برای مردان)پزشکان عمومی میتواننددرآزمون دستیاری شرکت کنندودررشته های مهم رقابت داشته باشند.رشته هایی که در حال حاضردرایران ارائه می شودواز آینده ی خوبی برخوردارهستندعبارتنداز:
رادیولوژی-چشم پزشکی-زیبایی وجراحی
بعداز اعلام نمره های موردنیاز توسط سازمان سنجش داوطلب مجازبه انتخاب رشته می شود.که میانگین رتبه های قبول شده از۲۰۰۰تجاوزنمی کندوادامه ی رشته های تخصصی تروابسته به قبولی درر آزمون دستیاری است.
توجه!!!دردوران رزیدنتی یا همان دوره ی دستیاری دانشجویان با توجه به رشته ی تحصیلی ودانشگاه محل تحصیل حقوق دریافت می کند.

⚫️بازارکاررشته ی پزشکی کلینیک ها،بیمارستان های دولتی وخصوصی تا اورژانس هاومطب ها می باشد.

⚫️دانشگاه های برتراین رشته:
دانشگاه تهران-دانشگاه شهیدبهشتی-دانشگاه های شیراز،مشهدواصفهان می باشد.

?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد…?????

کارنامه - کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشد.وگزینش دردوره های روزانه میتوانداستانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.
-شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیرازمی باشد.
-شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲گلپایگان می باشد.
_شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳بافت می باشد.
داوطلب منطقه۱و۲شهری که قبول شده انداستان ،ناحیه وقطب خودشان محسوب نمی شود.پس می توان احتمال دادکه پذیرش در دانشگاه قبولی این دوداوطلب یعنی علوم پزشکی دزفول به صورتت کشوری بوده است.زیرا اگر به روش های دیگر بودشانس قبولی داوطلب در استان یابوم یا قطب خودشان که دانشگاه های علوم پزشکی مطرح تری دارند می توانست بیشترباشد.
اما داوطلب منطقه۳دانشگاهی که قبول شده است استان،ناحیه وقطب خودش محسوب می شود که شانس قبولی داوطلب را افزایش داده است البته شانس پذیرش این داوطلب درهمین رشته بهه صورت کشوری در دانشگاههای برتراین رشته بسیارپایین است.
باتوجه به این که رتبه درمنطقهاین سه داوطلب نسبتا بهم نزدیک است بررسی میکنم:

?میانگین درصد دروس عمومی کارنامه های:
منطقه۱: ۶۰%
منطقه۲: ۷۰%
منطقه۳: ۴۵%
?میانگین درصد دروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۵۳%
منطقه۲: ۴۸%
منطقه۳: ۵۱%
__با مقایسه ی میانگین درصددروس عمومی:
درس تاثیرگذارمنطقه۱ درصددرس عربی با انحراف معیاربالا.
درس تاثیرگذارمنطقه۲درصددرس ادبیات ومعارف با ضریب۴و۳ودرس زبان با انحراف معیاربالاست.
داوطلب منطقه۳دردروس عمومی نسبتا متوسط عمل کرده اند.
__بامقایسه ی میانگین درصددروس تخصصی:

درس تاثیرگذار در منطقه۱در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس شیمی می باشد.
درس تاثیرگذار در منطقه۲ در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس ریاضی با انحراف معیار بالاست چون اغلب دادطلبان رشته ی تجربی در این درس درصدخوبی کسب نمی کنند‌.ودرصدکم درس زمین۸%استت می باشد دوداطلب دیگر زمین را صفر زده اند.که تاثیرآن را بررتبه ی کشوری می بینیم.
درس تاثیرگذاردر منطقه۳ نسبت به دو کارنامه دیگر درصددرس ریاضی ودرصددرس زیست می باشد.
بنابراین چون میانگین درصد دروس تخصصی بهم بسیارنزدیک است این سه کارنامه را میانگین درصددروس عمومی ازهم متمایزمی کند.که در کارنامه منطقه۲بین میانگین درصددروس عمومی وتخصصیی تفاوت چشمگیری است.
اگه داوطلب منطقه۱و۲ باهمین درصدها در منطقه۳قرارداشت میتوانست شانس قبولی در دانشگاههایی با رتبه علمی بهتر راداشته باشند.وبالعکس اگه داوطلب منطقه۳با همین درصدهادر منطقه ۲یا۱۱ قرار داشت احتمال اینکه شانس قبولی در رشته پزشکی را از دست بدهدبسیار بالابود.

تهیه وتنظیم:خانم فرزی(مشاور تحصیلی)

☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ??
? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳
? ۰۹۱۲۰۵۵۹۱۱۴
? dini100channel@

ادامه مطلب ...

راهبردهای شناختی در یادگیری

اکنون که در مسیر کنکور قرار گرفته‌ایم و می‌دانیم که درس خواندن است که به ما کمک می‌کند آیا فقط ساعت مطالعه‌ی بالا برای یک نتیجه‌ی خوب کافی است؟ مسلماً خیر!

بیش‌تر از مطالعه‌ی زیاد، مطالعه‌ی درست است که سبب پیشرفت می‌شود. پس بهتر است روش‌های مطالعه‌ی صحیح را بیاموزیم.

مطالعه‌ی درست به معنی این است که از راهبردهای یادگیری یعنی شناختی و فراشناختی در حین مطالعه استفاده شود.

در این مطلب با راهبردهای شناختی آشنا می‌شویم:

شناخت به معنای دانستن است. زمانی ما در موضوعی شناخت داریم که عملکردی ماهرانه در آن داشته باشیم. اما راهبردهای شناختی کدام‌اند؟

۱٫ تمرین و تکرار: هدف از این راهبرد به حافظه سپردن اطلاعات برای استفاده‌های بعدی و نگهداری اطلاعات به صورت ساده در حافظه‌ی کوتاه‌مدت برای استفاده‌ی فوری است. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

برجسته کردن و خط‌کشی زیر مطالب مهم، های‌لایت کردن قسمت‌های کلیدی و…

۲٫ بسط‌دهی: این راهبرد اطلاعات قبلی موجود در حافظه ربط می‌دهد. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

حاشیه‌نویسی، خلاصه‌نویسی، تصویرسازی ذهنی، کلیدواژه

۳٫ سازمان‌دهی: در این روش یادگیرنده فعالانه مواد آموزشی ارائه‌شده را مرتب و منظم می‌کند. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

چارچوب‌بندی یا تهیه رئوس مطالب، روش شبکه، تبدیل متن به طرح یا نقشه، طرح‌ریزی

از این پس هنگام مطالعه، زیر مطالب مهم خط بکشید و قسمت‌هایی از متن را برجسته کنید و در عین حال حاشیه‌نویسی را نیز انجام دهید. خلاصه‌نویسی کنید تا در دوران جمع‌بندی و مرور نیز بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

13940826Pr4374z484 - راهبردهای شناختی در یادگیری

ادامه مطلب ...