کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

?آشنایی با رشته ی دندانپزشکی(دکترای حرفه ای پیوسته):

در گذشته داندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می دانستنداما امروزه دندانسازی تنهابخشی از دندانپزشکی است. رشته ی دندانپزشکی درمقطع دکترای عمومی نحوه ی رعایت بهداشت،پیشگیری ودرمان بیماری های دهان ودندان آموزش داده می شود. این مقطع دارای دودوره ی مجزای۲و۴ساله است ودرس های آن در سه بخش عمومی،پایه واختصاصی برنامه ریزی شده است وشامل درس های نظری وعملی است: ?مرحله ی اول:علوم پایه به مدت۲سال در این مرحله دانشجویان درس های نظری وعملی پایه وعمومی رادرکلاس وآزمایشگاه می گذرانند.بعداز پایان این دوره آزمون جامع علوم پایه برگزار می شودگذراندن این مرحله برای ورود به مرحله ی دوم یعنی دوره ی کلینیکی یاکارورزی ضروری است. ?مرحله ی دوم:مرحله ی کلینیکی یا کارورزی به مدت۴سال در این مرحله دانشجویان در س های تخصصی را در کلاس وبخش های کلینیکی فرامی گیرندوبه منظور برخورداری از کارایی آموزشی،درمانی بیشتر این دوره تحصیلی را در بخش های کلینیکی دانشکده وبیمارستان های وابسته به دانشگاه می گذرانند. توجه!!!در سال چهارم با تاییداستادراهنما موضوعی برای پایان نامه انتخاب وراجع به آن تحقیقاتی انجام می شود.ولی واحد پایان نامه در سال آخر محاسبه می شودکه در آن زمان پایان نامه به هیات داوران منتخب ارائه وازآن دفاع می شود. ?بعداز اتمام دوره ی تحصیل دانشجویان این رشته همانند دانشجویان رشته ی پزشکی ملزم به گذراندن دوسال طرح خدمت در مناطق محروم می باشند. ⚫️پس ازپایان دوره ی دکترای عمومی با شرکت در آزمون دستیاری داوطلبان می تواننددر یکی از رشته های تخصصی زیرمشغول به تحصیل شوند: اندودنتیکس(درمان ریشه ی دندان پوسیده)،بیماری های دهان وتشخیص(تشخیص کلینیکی وپاراکلینیکی ضایعات حفره ی دهان)، پروتزهای دندانی(بازسازی دستگاه جونده یعنی دندان هاوساختمان های مجاور صورت)ودندانپزشکی ترمیمی (درمان وترمیم ضایعات مینای دندان ولثه ها) ⚫️دلایل لوکس بودن رشته ی دندانپزشکی:نداشتن کشیک های آنچنانی در طول تحصیل،کم بودن حجم مطالب درسی نسبت به رشته ی پزشکی وداروسازی،نداشتن اضطراب های رشته ی پزشکی وپرستاری ⚫️تا چندین سال قبل تعداددانشکده های دندانپزشکی در سراسر کشور به دورقم نمی رسیداما الان نزدیک به پنجاه واحد مختلف ارائه دهنده ی این رشته هستند.حساب فارغ التحصیلانی که از کشورهای دیگر بازمی گردندنیزجداست.همین عامل باعث ایجادجوکاذب برای رشته ی دندانپزشکی ودرنتیجه افزایش حدنصاب نمره ی قبولی توسط سازمان سنجش شده است اما به طور کلی بازار کلی این رشته هم چنان جزء بهترین هابه حساب می آید. ⚫️دانشگاه های برتر این رشته: دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-دانشگاهای علوم پزشکی شیراز-اصفهان ومشهدمی باشد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

در تحلیل کارنامه فوق???خواهیم داشت: دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشد.وهمانطورهم که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیراز می باشد. _شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲کرج می باشد. _شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳مشکین شهرمی باشد. در کارنامه هرسه منطقه مشاهده می کنید که شهرمحل تحصیل داوطلب استان یا ناحیه یا قطب خودشان محسوب می شود‌‌که نوع گزینش بر اساس یکی از این موارد علاوه بر درصدهای کسب شده توسط داوطلب شانش قبولی داوطلب رانیز افزایش داده است.طبیعتا درگزینش های کشوری رقابت سختتر می شود‌. ?علاوه بر۷۵%امتیاز درصدهای کسب شده نمی توان تاثیرمثبت ۲۵درصدی معدل نهایی این سه داوطلب رانادیده گرفت. معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۷۳ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۸ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۹۸ ?میانگین درصددروس عمومی کارنامه های: منطقه۱: ۷۲% منطقه۲: ۶۹% منطقه۳: ۷۱% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۵۷% منطقه۲: ۵۳% منطقه۳: ۴۶% __با مقایسه میانگین درصدعمومی در این سه کارنامه می بینینم که میانگین درصدهای کسب شده توسط سه داوطلب بسیاربهم نزدیک است. در کارنامه ۱تعادل بین درصدهای عمومی برقراراست. درکارنامه۲درصددرس دینی باضریب۳ نسبت به سه درس دیگر عمومی توانسته تاثیرلازمه راداشته باشد‌. وهمچنین درکارنامه منطقه۳دو درس عربی وزبان باضریب ۲اما نحراف معیاربالابا درصدکسب شده توانسته اند امتیاز ویژه را به داوطلب بدهند. توجه!!!داوطلب منطقه۲توانسته در درس زمین درصد۲۵را کسب کندکه اگر گزینش رشته بصورت کشوری بود قطعا میتوانست تاثیرگذارباشد. __در دروس اختصاصی در کارنامه منطقه۳داوطلب دردو درس شیمی باضریب۳ودرس پراهمیت بعداززیست وفیزیک با ضریب۲ نسبتا ضعیف عمل کرده است.اما مواردی که در انتخاب رشته ی این داوطلب تاثیرگذاربوده است.اولویت مردبودن در انتخاب رشته-سهمیه ی منطقه۳-ومیانگین نسبتا بالای درصدکسب شده در دروس عمومی است.داوطلبی با همین درصدها در منطقه۱و۲شانس کمتری برای تحصیل در این رشته یا حتی رشته ی پزشکی راخواهدداشت‌. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120559114 ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? dini100channel@  

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

?آشنایی با رشته ی پزشکی(دکترای حرفه ای پیوسته):

دوره ی دکترای پیوسته در۵مرحله آموزش داده می شود: ?دوره ی اول:دوره ی علوم پایه به مدت ۵ترم(۲/۵سال) دراین دوره در مجموع ۹۰_۸۵واحد درسی بایدگذرانده شود.بعداز اتمام این دوره آزمون جامع اول،آزمون جامع علوم پایه برگزارمی شودکه برمبنای قطب آموزش پزشکی است وباتوجه به نمره ی کسب شدهه در این آزمون یکی از بیمارستان های مربوط به دانشگاه محل تحصیل انتخاب می شودتا دوره ی بعدی درآن جا ادامه یاید. ?دوره ی دوم:دوره ی فیزیوپاتولوژی به مدت ۲ترم(۱سال) به جرات میتوان گفت امتحانات این دوره به طورمعمول از همه ی رشته های دانشگاهی زمان بیشتری میبرد.سختترین سالهای پزشکی را میتوان سال سوم وچهارم در نظرگرفت که مربوط به شناختت علائم بیماری ها،داروشناسی ووشناخت تخصصی تر بیماری هاست.این دوره به صورت کورس های ماهانه برگزار می شودودرآخرهرماه امتحان هرکورس برگزارمی شودبعداز گذراندن این دوره وارددوره ی سوم پزشکی خواهیدشد‌. ?دوره ی سوم:دوره ی کارآموزی بالینی(استاجری)به مدت۵_۴ترم(۲/۵سال) در پایان این دوره آزمون جامع دوم برگزارمی شود(آزمون پره انترنی)ودرصورت کسب نمره ی قبولی دوره ی کارورزی بالینی(اینترنی)آغاز می شود. ?دروه ی چهارم:دوره ی کارورزی بالینی(اینترنی)به مدت ۱۸ماه این دوره در۳بخش۶ماهه برگزارمی شودوکشیک های پزشکی در این دوره خواهدبودودراین دوره حقوق مختصری به دانشجوتعلق میگیرد.درپایان این دوره دانشجوفارغ التحصیل می شودوشماره ی نظامم پزشکی به اوتعلق می گیرد. توجه!!!دروه ی سوم وچهارم یعنی دوره ی فیزیوپاتولوژی واستاجری به صورت تکمیلی تر وکلینیکال تر(بالینی تر)آموزش داده می شود.ودرهربخش آزمون برگزارمی شود.در بعضی از دانشگاه ها دانشجویان اینترن مهربا شماره ی دانشجویی دارند. ?دوره ی پنجم:دوره ی کارورزی پس از اتمام دوره ی تحصیل همه ی دانشجویان ملزم به گذراندن دوسال طرح پزشکی درمناطق محروم هستند. توجه!!!البته مردان جدا ازاین۲سال طرح پزشکی در مناطق محروم بایددوسال طرح پزشکی خدمت سربازی رانیزبگذرانند.که این دو خدمت جداگانه هستندومستقل ازهم برگزارمی شود. ⚫️باپایان دوره ی تحصیل وگذراندن دوسال طرح مناطق محروم(وخدمت سربازی برای مردان)پزشکان عمومی میتواننددرآزمون دستیاری شرکت کنندودررشته های مهم رقابت داشته باشند.رشته هایی که در حال حاضردرایران ارائه می شودواز آینده ی خوبی برخوردارهستندعبارتنداز: رادیولوژی-چشم پزشکی-زیبایی وجراحی بعداز اعلام نمره های موردنیاز توسط سازمان سنجش داوطلب مجازبه انتخاب رشته می شود.که میانگین رتبه های قبول شده از۲۰۰۰تجاوزنمی کندوادامه ی رشته های تخصصی تروابسته به قبولی درر آزمون دستیاری است. توجه!!!دردوران رزیدنتی یا همان دوره ی دستیاری دانشجویان با توجه به رشته ی تحصیلی ودانشگاه محل تحصیل حقوق دریافت می کند. ⚫️بازارکاررشته ی پزشکی کلینیک ها،بیمارستان های دولتی وخصوصی تا اورژانس هاومطب ها می باشد. ⚫️دانشگاه های برتراین رشته: دانشگاه تهران-دانشگاه شهیدبهشتی-دانشگاه های شیراز،مشهدواصفهان می باشد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشد.وگزینش دردوره های روزانه میتوانداستانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد. -شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۱شیرازمی باشد. -شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۲گلپایگان می باشد. _شهرمحل سکونت کارنامه منطقه۳بافت می باشد. داوطلب منطقه۱و۲شهری که قبول شده انداستان ،ناحیه وقطب خودشان محسوب نمی شود.پس می توان احتمال دادکه پذیرش در دانشگاه قبولی این دوداوطلب یعنی علوم پزشکی دزفول به صورتت کشوری بوده است.زیرا اگر به روش های دیگر بودشانس قبولی داوطلب در استان یابوم یا قطب خودشان که دانشگاه های علوم پزشکی مطرح تری دارند می توانست بیشترباشد. اما داوطلب منطقه۳دانشگاهی که قبول شده است استان،ناحیه وقطب خودش محسوب می شود که شانس قبولی داوطلب را افزایش داده است البته شانس پذیرش این داوطلب درهمین رشته بهه صورت کشوری در دانشگاههای برتراین رشته بسیارپایین است. باتوجه به این که رتبه درمنطقهاین سه داوطلب نسبتا بهم نزدیک است بررسی میکنم: ?میانگین درصد دروس عمومی کارنامه های: منطقه۱: ۶۰% منطقه۲: ۷۰% منطقه۳: ۴۵% ?میانگین درصد دروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۵۳% منطقه۲: ۴۸% منطقه۳: ۵۱% __با مقایسه ی میانگین درصددروس عمومی: درس تاثیرگذارمنطقه۱ درصددرس عربی با انحراف معیاربالا. درس تاثیرگذارمنطقه۲درصددرس ادبیات ومعارف با ضریب۴و۳ودرس زبان با انحراف معیاربالاست. داوطلب منطقه۳دردروس عمومی نسبتا متوسط عمل کرده اند. __بامقایسه ی میانگین درصددروس تخصصی: درس تاثیرگذار در منطقه۱در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس شیمی می باشد. درس تاثیرگذار در منطقه۲ در مقایسه با دوکارنامه ی دیگر درس ریاضی با انحراف معیار بالاست چون اغلب دادطلبان رشته ی تجربی در این درس درصدخوبی کسب نمی کنند‌.ودرصدکم درس زمین۸%استت می باشد دوداطلب دیگر زمین را صفر زده اند.که تاثیرآن را بررتبه ی کشوری می بینیم. درس تاثیرگذاردر منطقه۳ نسبت به دو کارنامه دیگر درصددرس ریاضی ودرصددرس زیست می باشد. بنابراین چون میانگین درصد دروس تخصصی بهم بسیارنزدیک است این سه کارنامه را میانگین درصددروس عمومی ازهم متمایزمی کند.که در کارنامه منطقه۲بین میانگین درصددروس عمومی وتخصصیی تفاوت چشمگیری است. اگه داوطلب منطقه۱و۲ باهمین درصدها در منطقه۳قرارداشت میتوانست شانس قبولی در دانشگاههایی با رتبه علمی بهتر راداشته باشند.وبالعکس اگه داوطلب منطقه۳با همین درصدهادر منطقه ۲یا۱۱ قرار داشت احتمال اینکه شانس قبولی در رشته پزشکی را از دست بدهدبسیار بالابود. تهیه وتنظیم:خانم فرزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120559114 ? dini100channel@[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
کانال تلگرام حرف آخر در تبریزعضویت
+